Editorial Board Photos

Prof Chao-Chieh Lan @ IROS2019

Prof Xuebo Zhang @ IROS2019

Prof Caihua Xiong@IROS2019

Prof Qingsong Xu @ Macau Univ